Vilkår og betingelser for rengøringsaftale

1. Anvendelse

Vilkår og betingelser for rengøringsaftale – Gælder for alle rengøringsaftaler i mellem LouPa Gruppen ApS, CVR-nummer DK-41123370, (”LouPa Gruppen ApS”) og kunden (”Kunden”).

2. Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med LouPa Gruppen ApSs tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om LouPa Gruppen ApSs levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”). Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

2. Ændringer

3. Serviceydelser

De serviceydelser, som LouPa Gruppen ApS sælger og leverer til kunden, beskrives i kontrakten. Kunden skal give LouPa Gruppen ApS adgang til boligen, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydelserne og desuden oplyse LouPa Gruppen ApS om der evt. ønskes brug af egne rengøringsmidler under rengøringen.

4. Kreditvurdering, kreditmaksimum og depositum

LouPa Gruppen ApS er til enhver tid i aftaleforholdets løbetid berettiget til at foretage en kreditvurdering af dig, herunder i forbindelse med indgåelse af en aftale. Kreditvurderingen sker i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi opdaterer endvidere løbende dine kunde- og kreditoplysninger ved at tilmelde og indhente oplysninger fra CPR/CVR samt kreditoplysningsbureauer godkendt af Datatilsynet. På baggrund af en kreditvurdering kan LouPa Gruppen ApS vælge at tildele dig et kreditmaksimum. LouPa Gruppen ApS kan til enhver tid afvise at indgå en aftale med dig eller kræve, at du først betaler eventuel forfalden saldo for andre abonnementsforhold. Ud over at fastsætte et kreditmaksimum kan LouPa Gruppen ApS også kræve, at du indbetaler et depositum, før aftalen kan accepteres. LouPa Gruppen ApS kan sætte din aftale i bero, hvis du ikke har betalt din faktura til tiden og indtil forfalden saldo er betalt, du hæfter i øvrigt for alle serviceydelser henhold til faktura og indtil forfalden faktura er betalt, dvs. at alle serviceydelser der der forfalder efter din aftale er sat i bero hæfter du for. LouPa Gruppen ApS kan også kræve, at du foretager en acontobetaling af det totale skyldige beløb.

4. Pris og betaling

Prisen for serviceydelserne følger LouPa Gruppen ApSs gældende prisliste på det tidspunkt, hvor LouPa Gruppen ApS bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusive moms, materialer og kørsel. Faktura/regning fremsendes omkring d. 20 i hver måned og med en betalingsfrist på 7 dage. Medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

5. Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en faktura for serviceydelser rettidigt af årsager, som LouPa Gruppen ApS er uden ansvar for, har LouPa Gruppen ApS ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5% pr. måned fra forfaldstid og til betaling sker. Samt påføres der op til 3 rykkergebyr a 100,- stk. og 1 kompensationsgebyr på forfaldne fakturaer ved erhvervskunder. Forfaldne fakturaer og evt. rykker og renter skal ALTID betales og såfremt der er fremsendt rykker, så er det ikke blot den forfaldne faktura der skal betales, men også renter og rykkere. Ellers vil kunden blive opkrævet ekstra på næste faktura. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for serviceydelser senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra LouPa Gruppen ApS, har LouPa Gruppen ApS udover rente og gebyrer efter pkt.1 ret til at:

5.1 Ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsen vedrører

5.2 Ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret til kunden

5.3 LouPa Gruppen ApS kan sætte din aftale i bero, hvis du ikke har betalt din faktura til tiden og indtil forfalden saldo er betalt, du hæfter i øvrigt for alle serviceydelser henhold til faktura og indtil forfalden faktura er betalt, dvs. at alle serviceydelser der der forfalder efter din aftale er sat i bero hæfter du for, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller

5.4 gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser/kontrakt

LouPa Gruppen ApSs tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er LouPa Gruppen ApS i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for LouPa Gruppen ApS, medmindre LouPa Gruppen ApS meddeler kunden andet. Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til LouPa Gruppen ApS skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse:

6.1.Ordrenummer/kontrakt

6.2 Beskrivelse af ydelse,

6.3 Pris.

LouPa Gruppen ApS tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde LouPa Gruppen ApS. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden LouPa Gruppen ApSs skriftlige accept. Første serviceydelse. anses som værende en prøverengøring. Og Kunden er derfor ikke bundet af kontraktens opsigelseperiode. Hvis LouPa Gruppen ApSs bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til LouPa Gruppen ApS skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Levering

Leveringstiden kan variere alt afhængigt af serviceydelsens omfang. LouPa Gruppen ApS oplyser dog om en ca. leveringstid. Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til LouPa Gruppen ApS. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til LouPa Gruppen ApS, kan den ikke senere gøres gældende. Medmindre andet er skriftligt aftalt.

Bemærk at hvis vi ikke kan komme ind på opgaven, inden 15 min efter ankomst, vil kunden blive opkrævet det fulde beløb for rengøringen.

Ved aflysning under 48 timer før ankomst fra kundens side af vil der blive opkrævet et aflysningsgebyr på det fulde beløb. Med mindre aftalen kan rykkes til en anden dag.

Ved ferie skal dette meddeles mindst 14 dage før ønsket ferie. Grundet planlægning.

8. Forsinket levering

Hvis LouPa Gruppen ApS forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer LouPa Gruppen ApS kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. Hvis LouPa Gruppen ApS undlader at levere serviceydelser senest 7 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til LouPa Gruppen ApS. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

9. Garanti

(I) LouPa Gruppen ApS garanterer, at der bruges professionelle produkter samt sikre sig at produkterne kan bruges på anvende steder inden påbegyndelse. Undtagelser. LouPa Gruppen ApSs garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med LouPa Gruppen ApSs instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end LouPa Gruppen ApS, eller (iv) andre forhold, som LouPa Gruppen ApS er uden ansvar for. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks (samme dag) meddeles skriftligt til LouPa Gruppen ApS.

Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til LouPa Gruppen ApS, kan den ikke senere gøres gældende.

Kunden skal give LouPa Gruppen ApS de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som LouPa Gruppen ApS beder om. Inden rimelig tid efter at LouPa Gruppen ApS har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler LouPa Gruppen ApS kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti. Inden rimelig tid efter at LouPa Gruppen ApS har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper LouPa Gruppen ApS fejlen eller manglen. Hvis LouPa Gruppen ApS undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at LouPa Gruppen ApS har givet meddelelse til kunden efter pkt. 4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 10 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til LouPa Gruppen ApS. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

10. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget. LouPa Gruppen ApS er fuldt ansvar og-skade forsikret. Alle ansatte i LouPa Gruppen ApS skal fremvise ren straffeattest ved ansættelse. Indirekte tab (Gældende erhvervskunder)U. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er LouPa Gruppen ApS ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er LouPa Gruppen ApS ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for LouPa Gruppen ApSs kontrol, og som LouPa Gruppen ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

11. Opsigelse

Ved faste serviceaftaler er der en opsigelsesperiode på løbende måned +30 dage. (kunder der er kommet til før d. 11-2-2020 er ikke underlagt denne opsigelsesperiode) Udførelse af serviceaftale i opsigelsesperioden vil ske som jævnfør kontrakten. Ønsker Kunden ikke serviceaftalen udført i denne periode vil der alligevel blive opkrævet betaling for den aftale serviceaftale jævnfør kontrakten.

12. Fortrolighed

LouPa Gruppen ApS må ikke viderebringe informationer om Kundens bolig herunder placering af værdigenstande mm.

Dalgårsvej 3, 4640 Faxe

71 74 76 04

hej@loupa.dk • faktura@loupa.dk

CVR-nr.: DK-41123370


Åbningstider

Hverdage 08:00-16:30

Weekend – Efter aftale