Betingelser & Vilkår – LouPa Rengøringsservice

 1. Anvendelse

Vilkår og betingelser for rengøringsaftale – Private gælder for alle rengøringsaftaler i mellem Faxe rengøringsservice, CVR-nummer DK-, (”Virksomheden”) og kunden (”Kundenavn”).

 1. Aftalegrundlag

Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens levering af serviceydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

 1. Serviceydelser

De serviceydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, beskrives i kontrakten.

Kunden skal give Virk­somheden adgang til boligen, i det omfang det er nødvendigt for at udføre serviceydel­serne og desuden oplyse Virksomheden om der evt. ønskes brug af egne rengøringsmidler under rengøringen.

 1. Pris og betaling

Prisen for serviceydelserne følger Virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er inklusive moms, materialer og kørsel.

Faktura/regning fremsendes efter opgaven er fuldført og med en betalingsfrist på 7 dage. Medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

 1. Forsinket betaling

Hvis kunden undlader at betale en fakturafor serviceydelser rettidigt af årsager, som Virksomheden er uden ansvar for,har Virksomheden ret til rente af det forfaldne beløb på 1,5% pr. måned fraforfaldstid og til betaling sker. Samt påføres der op til 3 rykkergebyr a 100,-stk.  og 1 kompensations gebyr påforfaldne fakturaer ved erhvervskunder.

Forfaldne fakturaer og evt. rykker og renterskal ALTID betales og såfremt der er fremsendt rykker, så er det ikke blot denforfaldne faktura der skal betales, men også renter og rykkere.

Ellers vil kunden blive opkrævet ekstra på næste faktura.

Hvis kunden undlader at betale en forfalden fakturafor serviceydelser senest 30 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav ombetaling fra Virksomheden, har Virksomheden ud over rente og gebyrer efter pkt.1 ret til at: (i) ophæve salget af de serviceydelser, som forsinkelsenvedrører, (ii) ophæve salget af serviceydelser, som endnu ikke er leveret tilkunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (iii) gøre andremisligholdelsesbeføjelser gældende.

 1. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Kunden skal sende ordrer på serviceydelser til Virksomheden skriftligt. En ordre skal indeholde følgende oplysninger for hver ordret serviceydelse: (i) Ordrenummer,, (iii) Beskrivelse af ydelse, (iv) Pris.

Virksomheden tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på serviceydelser til kunden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Virksomheden.

Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden Virksomhedens skriftlige accept.

Første serviceydelse. anses som værende en prøverengøring. Og Kunden er derfor ikke bundet af kontraktens opsigelse periode før Kunden har accepteret opstart af serviceydelsen fremadrettet.

Hvis Virksomhedens bekræftelse af en ordre på serviceydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller Aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Virksomheden skriftligt senest 5 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

 1. Levering

Leveringstiden kan variere alt afhængigt af serviceydelsens omfang. Virksomheden oplyser dog om en ca. leveringstid.

Kunden skal undersøge alle serviceydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden har opdaget eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Medmindre andet er skriftligt aftalt.

 1. Forsinket levering

Hvis Virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af serviceydelser informerer Virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid.

Hvis Virksomheden undlader at levere serviceydelser senest 7 dage efter den aftalte leveringstid af årsager, som kunden er uden ansvar for, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af forsinkelsen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af forsinket levering.

 1. Garanti

(I) Virksomheden garanterer, at der bruges svanemærkede produkter samt sikre sig at produkterne kan bruges på anvende steder inden påbegyndelse.

Undtagelser. Virksomhedens garanti omfatter ikke fejl eller mangler, der skyldes: (i) almindelig slitage, (ii) brug i strid med Virksomhedens instruktioner eller almindelig praksis eller til ikke-aftalte formål, (iii) afhjælpning eller ændring udført af andre end Virksomheden, eller (iv) andre forhold, som Virksomheden er uden ansvar for.

Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks (samme dag) meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til Virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende. Kunden skal give Virksomheden de oplysninger om en meddelt fejl eller mangel, som Virksomheden beder om.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har modtaget meddelelse fra kunden om en fejl eller mangel og undersøgt kravet, meddeler Virksomheden kunden, om fejlen eller manglen er omfattet af garanti.

Inden rimelig tid efter at Virksomheden har afgivet meddelelse til kunden efter pkt. 4 om, at en fejl eller mangel er omfattet af garanti, afhjælper Virksomheden fejlen eller manglen.

Hvis Virksomheden undlader at afhjælpe en fejl eller mangel omfattet af garanti inden rimelig tid efter, at Virksomheden har givet meddelelse til kunden efter pkt. 4, af årsager, som kunden er uden ansvar for, og fejlen eller manglen ikke er afhjulpet inden en rimelig frist på mindst 10 dage, kan kunden ophæve den eller de ordrer, der er berørt af fejlen eller manglen, uden varsel ved skriftlig meddelelse til Virksomheden. Kunden har ikke andre rettigheder i anledning af fejl eller mangler ved serviceydelser end dem, der udtrykkeligt fremgår af pkt. 9.

 1. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

Virksomheden er fuldt ansvar og-skadeforsikret.

Alle ansatte i Virksomheden skal fremvise ren straffeattest ved ansættelse.

Indirekte tab (Gældende erhvervskunder)U. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt.

Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er Virksomheden ikke ansvarlig over for kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

 1. Opsigelse

Ved faste serviceaftaler er der en opsigelsesperiode på min. 30 dage.

Udførelse af serviceaftale i opsigelsesperioden vil ske som jævnfør kontrakten. Ønsker Kunden ikke serviceaftalen udført i denne periode vil der alligevel blive opkrævet betaling for den aftale serviceaftale jævnfør kontrakten.

 1. Fortrolighed

Virksomheden må ikke viderebringe informationer om Kundens bolig herunder placering af værdigenstande mm.

Faxevej 32 st. tv. 4654 Faxe Ladeplads

71 74 76 04

hej@loupa.dk • faktura@loupa.dk

CVR-nr.: 39425262


Åbningstider

Hverdage 08:00-16:30

Weekend – Efter aftale